تبلیغات
هذیانهای شاعرانه من - چشم براه زندگی یک راز است....زندگی یک رویاست....زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست
دوشنبه 21 بهمن 1387

چشم براه

   نوشته شده توسط: احمد رضا قنبری    

   روزی خواهی آمد

               و مرا در آغوش خواهی کشید

                         و در تنگنای زلال دستانت خواهی فشرد

   و من

         سرشار از اشتیاق

                     دستانم را به نشانه استقبال از تو خواهم گشود

                                           و در وسعت آبی بازوانت گم خواهم شد

       گونه هایت را خواهم بوسید

                          چشم در چشمانت خواهم دوخت

                                                 و از ورای دیدگانت

                                                               تا اوج ابدیت

                                                                         پرواز خواهم کرد

                         ای از تبار زیباترین حقایق آفرینش

                               ای همزاد زندگانی من

                                      ای مرگ