تبلیغات
هذیانهای شاعرانه من - غم نان زندگی یک راز است....زندگی یک رویاست....زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست
سه شنبه 20 بهمن 1388

غم نان

   نوشته شده توسط: احمد رضا قنبری    

اعتقادی راسخ بر این نکته پیدا نموده ام که هنر را فقط باید برای هنر خواست و لا

غیر ؛ اگر هنر وسیله امرار معاشت شود زندگیت را به باد فنا داده ای و هنرت را به

تندباد زوال.