تبلیغات
هذیانهای شاعرانه من - ستاره چینی زندگی یک راز است....زندگی یک رویاست....زندگی خواب خوشی در سفر فاصله هاست
پنجشنبه 31 اردیبهشت 1388

ستاره چینی

   نوشته شده توسط: احمد رضا قنبری    

التماس دستانم را باور کن

       دستانی را که هر شامگاه

                     برای چیدن ستاره ای

                               به باغ آسمان دراز کرده ام

و سپیده دمان

          با یک بغل ستاره

                      از کوچه باغ نقره ای شب

                                    باز گشته ام

تا آنها را

          به زلال بی انتهای دیدگانت

                        هدیه کنم

                                 و بیاویزم

                                          به گیسوان همچون شب تو